Vedtekter

Stiftelse av Brattfjord Velforening.

Undertegnede Brattfjord-beboere, hytte-, gårds- og fritidsbrukere og for øvrig tilhengere av Brattfjords framtidige ve og vel og felles trivsel, stifter i dag Brattfjord Velforening.

Foreningens formål:

Foreningen skal bidra til fremme av vårt felles miljø, trivsel og positiv utvikling i Brattfjorden, både for fastboende og fritidsbrukere av Brattfjordens herligheter.

Foreningen skal fremme samarbeidet i Brattfjorden, mellom alle som har hus, hytte, eiendom eller er besøkende til disse. Foreningen skal bidra til at bygdas felles interesser blir ivaretatt. Dette gjelder så vel det sosiale og miljømessige, som for ivaretakelse av natur, utmark, fiskeområder og felles båt-, vei- og kaiforbindelse.

Foreningen skal arbeide for at bygda er velstelt, vedlikeholdt og ei trivelig bygd for alle.

Foreningen skal bidra til å ivareta bygdas og den enkeltes interesser i forhold til Steigen kommune og andre offentlige myndigheter.

Foreningen skal arbeide for at det finnes gode kommunikasjonstilbud til Brattfjorden og bygdene omkring.

Foreningen skal bidra til planlegging, organisering og gjennomføring av dugnadsaktiviteter som er nødvendig for vedlikehold av felles vei, kai eller andre felles installasjoner og anlegg.

Foreningen skal likeså bidra til å finansiere aktivitetene og tiltak gjennom offentlig støtte, innsamlede midler, medlemskontingent eller deling av utgiftene på annen måte.

Medlemmer:        

Medlem i foreningen kan være enhver som bor i Brattfjorden, eller som eier eiendom, hus, hytte , gård eller annen fritidseiendom, eller som er besøkende, utflyttet, familiemedlem eller på annen måte er opptatt av Brattfjordens ve og vel.  

Styre:

Medlemmene velger et styre i ett av de årlige medlemsmøtene. Styret har til oppgave å organisere foreningens arbeid i henhold til foreningens formål, samt å arrangere medlemsmøter og ivareta foreningens økonomi. Styret framlegger regnskap en gang pr år i forbindelse med medlemsmøte. Styret skal holde medlemmene orientert om foreningens arbeid. Det velges i dag til styret:

Evy Åsen                     Sekretær

Sturla Johannessen     Formann

Johan Jensen

Steinar Johansen

Eli Åsen                       Kasserer

Håkon Johansen         Varamann

Else Hovland               Varamann

 

Kontingent:

 

Det innføres en medlemskontingent på kr 100,- pr år for å finansiere foreningens utgifter. Kasserer eller formann har fullmakt til å disponere bankkonto.

 

Overstående anses som foreningens vedtekter og vedtas i stiftelsesmøte de 1. oktober 1994 av undertegnede medlemmer.

 

Brattfjord, 1.oktober 1994

 

Kenth Hovland

Johan Jensen

Sturla Johannessen

Nils Hovland

Else Hovland

Arvid Åsen

Eli Åsen

Håkon Johansen

Evy Åsen

Nils Misvær