ELVE SLETTER

Fra Finnelægeret innerst i Brattfjordvatnet strekker en elveslette erg inn i Brattfjorddalen. Går en innover bjørkeskogen og ser seg om kan en iaktta at Botnelva har skiftet løp i det flate terrenget. Her og der har elva lagt igjen små krokete tjern ("kroksjøer" i miniatyr).

Langs elvestrekninger der elva er iferd med å bygge avsetninger, er det utviklet en elveslette som kan oversvømmes under flom. Elvesletta består av løsmateriale som elva fører med seg og hører med til Botnelvas naturlige arbeidsområde. Betydelige mengder slikt materiale kan en se i det nederste elveløpet og ved innløpet i Brattfjortvatnets sudende legges det opp sandbanker.